Domů

Email

Heslo

Zabudnuté heslo

Obchodné podmienky

Profi Eshopy s.r.o.

Kollárova 1693

69801 Veselí nad Moravou

IČ: 07182716

Spisová značka: C 74809 vedená u Krajského sudu v Ostrave

pre prodej tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese www.dekobyt.sk

 

 

1.        Úvodné Ustanovenie

1.1.      Tieto obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) obchodná spoločnosť Profi Eshopy s.r.o., so sídlom Kollárova 1693, 698 01 Veselí nad Moravou, identifikačné číslo: 07182716,(ďalej len „predávajúci“) upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva“) uzatváranej medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou - spotrebiteľom (ďalej len „kupujúcim“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na internetovej adrese www.dekobyt.sk, a to prostredníctvom webového rozhrania (ďalej len „webové rozhranie obchodu“).

1.2.      Obchodné podmienky ďalej upravujú práva a povinnosti zmluvných strán pri využívaní webovej stránky predávajúceho umiestnenej na adrese www.dekobyt.sk (ďalej len „webová stránka“) a ďalšie súvisiace právne vzťahy. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmyslu nakúpiť tovar od predávajúceho, jedná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti a nie je v pozícii spotrebiteľa.

1.3.      Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné dohodnúť v kúpnej zmluve. Odlišné dojednanie v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanovenými obchodnými podmienkami.

1.4.      Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku.

1.5.      Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

1.6. Vzťahy vzniknuté na základe použitia tejto webovej stránky sa riadia príslušnými zákonnými normami Českej republiky. Ak v texte nie je uvedené inak, všetkými odkazmi na zákonné normy sa myslia zákonné normy (Zákony, Vyhlášky či iné právne predpisy) Českej republiky.

 

2.       Užívateľský účet

2.1.      Na základe registrácie kupujúceho môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru (ďalej len „užívateľský účet“). Kupujúci môže vykonávať objednávanie tovaru tiež bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.

2.2.      Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

2.3.      Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadne informácií nevyhnutných k prístupu do jeho užívateľského účtu a berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti zo strany kupujúceho.

2.4.      Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám.

2.5.      Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie ako dva mesiace nevyužíva, či v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

2.6.      Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho príp. nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.

 

3.     Uzavretie kúpnej zmluvy

3.1.      Webové rozhranie obchodu obsahuje zoznam tovaru ponúkaného predávajúcim na predaj, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého ponúkaného tovaru. Ceny ponúkaného tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty v jej aktuálnej platnej výške. Ponuka predaja tovaru a ceny tohto tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované na webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok. Všetky ponuky predaja tovaru umiestnené vo webovom rozhraní obchodu sú nezáväzné a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru, najmä v prípade jeho nedostupnosti.

 

3.2.      Webové rozhranie obchodu obsahuje tiež informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platia len v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej Republiky.

3.3.      Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:

3.3.1.   objednávanom tovare (objednávaný tovar „vloží“ kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),

3.3.2.   spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a

3.3.3.   informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru

(ďalej spoločne len ako „objednávka“).

3.4.      Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to i s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Kupujúci je povinný skontrolovať správnosť údajov vložených do objednávky pred jej potvrdením. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „Potvrdiť objednávku“, čím kupujúci potvrdzuje, že vstupné údaje vložené kupujúcim do objednávky sú správne a pre kupujúceho záväzné, a čím zároveň potvrdzuje súhlas s týmito obchodnými podmienkami. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po doručení objednávky toto doručenie kupujúcemu potvrdia elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v užívateľskom rozhraní či v objednávke (ďalej len „elektronická adresa kupujúceho“).

3.5.      Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky).

3.6.      Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktorá je predávajúcim zaslaná kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho. V prípade zjavnej chyby v cene tovaru, ak nebude u daného tovaru jasne uvedené, že sa jedná o "mimoriadnu zľavu", vyhradzuje si predávajúci odstúpiť od zmluvy.

3.7.      Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu, a to najmä s osobami, ktoré predtým porušili svoje povinnosti voči predávajúcemu.

3.8.     Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám.

 

4.       Cena za tovar a dopravu, platobné podmienky

4.1.      Cena tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

(i) v hotovosti v prevádzkarni predávajúcemu na adrese Profi Eshopy s.r.o., Kollárova 1693, 69801 Veselí nad Moravou; (ii)  v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke; (iii)   bezhotovostne prevodom na účet predávajúcemu č. SK5909000000005147177065, vedený v spoločnosti SLOVENSKÁ SPORITELŇA, a.s. (ďalej len „účet predávajúceho);

4.2.      Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu tiež náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je uvedené vyslovene inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou i náklady spojené s dodaním tovaru.

4.3.      K cene bude pripočítaná za dopravné a balné vo výške podľa zvoleného typu prepravy. Pri doprave mimo územia Českej republiky bude jeho cena individuálne dohodnutá.

4.4       V prípade platby v hotovosti či v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 14 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. Tovar nebude predávajúcim expedovaný skôr než obdrží úhradu celej kúpnej ceny a prepravného.

4.5.    V prípade   bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhradzovať kúpnu cenu tovaru spoločne s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho pod uvedeným variabilným symbolom. Kupujúci zodpovedá predávajúcemu za škodu vzniknutú v dôsledku nesprávnej identifikácie platby a tovar môže byť predávajúcim v prípade nesprávnej identifikácie platby považovaný za neuhradený.

4.6.      Bez ohľadu na vyššie uvedené je predávajúci vždy oprávnený, najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky (čl. 3.5), požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu.

4.7.      Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.

4.8.     Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadne platieb realizovaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad – faktúru obdrží kupujúci po uhradení ceny tovaru.

 

5.   Odstúpenie od kúpnej zmluvy

5.1.      Kupujúci je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť v podľa § 1829 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občiansky zákonník (ďalej len „občiansky zákonník“), a to v lehote 14 dní od prevzatia tovaru. Kupujúci berie na vedomie, že podľa § 1837 občianskeho zákonníka nemožno okrem iného odstúpiť od zmluvy o poskytovaní služieb, ak boli splnené s predchádzajúcim výslovným súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty pre odstúpenie od zmluvy, od kúpnej zmluvy na dodávku tovaru upraveného podľa priania kupujúceho, ako aj tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu, ak porušil spotrebiteľ ich originálny obal, a od kúpnej zmluvy na dodávku novín, periodík a časopisov.

5.2. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zasielať okrem iného na adresu prevádzkárne predávajúceho alebo na adresu elektronickej pošty predávajúceho  info@dekobyt.sk.

5.3.      V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený nepoškodený a neopotrebovaný.

5.4.      Kupujúci berie na vedomie, že ak tovar vrátený kupujúcim bude poškodený, opotrebovaný alebo čiastočne spotrebovaný, vzniká predávajúcemu voči kupujúcemu nárok na náhradu škody jemu tým vzniknutej. Nárok na úhradu vzniknutej škody je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

5.5.      Do doby prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takom prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.

5.6.      Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy spotrebiteľom, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť i poskytnutý darček. Ak tak neurobí v lehote pre vrátenie tovaru, má predávajúci nárok na náhradu hodnoty takéhoto darčeka, ktorú je oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

 

 

6.   Doprava a dodanie tovaru

6.1.      Spôsob doručenie tovaru určuje predávajúci, ak nie je v kúpnej zmluve stanovené inak. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

6.2.      Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. Ak neprevezme kupujúci tovar pri dodaní, je predávajúci oprávnený požadovať poplatok za uskladnenie vo výške 50 Kč (slovom: päťdesiat korún českých) za každý začatý deň uskladnenia alebo je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť.

6.3.      V prípade, že je z dôvodu na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

 

6.4.      Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto neodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že obal zásielky obsahujúci tovar bol neporušený.

6.5.      Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť zvláštne dodacie podmienky predávajúceho, ak sú predávajúcim vydané.

 

7.     Zodpovednosť za vady, záruka

7.1.      Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne zodpovednosti predávajúceho za vady, vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho, sa riadi príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanovením § 2158 a nasl. Občianskeho zákonníka).

7.2.     Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že predávaná vec pri prevzatí nemá vady, najmä, že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe nimi vykonávanej reklamy očakávané, poprípade akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu bežné, že zodpovedá požiadavkám právnych predpisov, je v tom zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pre použitie veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa.

7.3.      V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim má vady (ďalej len „rozpor s kúpnou zmluvou“), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadaviek kupujúceho buď opravou veci, alebo jej výmenou, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neprimerané; nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou, ktorá sa prejaví v priebehu šiestich (6) mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pred jej prevzatím, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

7.4.      Ak nejde o vec, ktorá sa rýchlo kazí alebo o veci použité, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa prejavia ako rozpor s kúpnou zmluvou po prevzatí veci.

7.5.      Práva kupujúceho vyplývajúce zo zodpovednosti predávajúceho za vady uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzkarne Kollárova 1693, 698 01 Veselí nad Moravou s tým, že musí uviesť, v čom vada spočíva a akým spôsobom sa prejavuje. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy predávajúci obdržal od kupujúceho reklamovaný tovar.

7.6.      Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady upravuje reklamačný poriadok predávajúceho.

 

8.      Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

8.1.      Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.

8.2.      Kupujúci berie na vedomie, že programové vybavenie a ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu (vrátane fotografií ponúkaného tovaru) sú chránené autorským právom. Kupujúci sa zaväzuje, že nebude vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene použiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu.

8.3.      Kupujúci nie je oprávnený pri využívaní webového rozhrania obchodu používať mechanizmy, programové vybavenie alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku webového rozhrania obchodu. Webové rozhranie obchodu je možné používať len v rozsahu, ktorý nie je na úkor práv ostatných zákazníkov predávajúceho a ktorý je v súlade s jeho určením.

8.4.      Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexami chovania v zmysle ustanovenia § 1826 odst. 1, písm. e) Občianskeho zákonníka.

8.5.      Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do webovej stránky alebo v dôsledku použitia webovej stránky v rozpore s ich určením.

 

9.      Ochrana osobných údajov a zasielanie obchodných oznámení

9.1.      Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č. 101/2000 Sb., o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov, resp. zákonom tento zákon nahradzujúcim a ďalej nariadením Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenia o ochrane osobných údajov) (ďalej len „nariadenia“).

9.2.      Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke uskutočnenej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.

9.3.      Spracovaním osobných údajov kupujúceho dopravujúcich tovar nebudú osobné údaje predávajúcim bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho odovzdávané tretím osobám.

9.4.      Osobné údaje budú spracované po dobu nevyhnutne nutnú k riešeniu práv a povinností prípadne vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, najmä trvanie záručnej doby možnosti uplatnenia prípadných iných nárokov kupujúceho z kúpnej zmluvy. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom avšak v žiadnom prípade nebude dochádzať k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 nariadenia.

9.5.      Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.

9.6.      V prípade, že by sa kupujúci domnieval, že predávajúci alebo spracovateľ (čl. 9.5) vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže kupujúci hlavne požadovať prístup k  osobným údajom, požadovať opravu alebo výmaz osobných údajov, poprípade obmedzenie ich spracovania, namietať proti spracovaniu osobných údajov, požadovať prenositeľnosť svojich osobných údajov, kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, podať sťažnosť na spôsob spracovania osobných údajov  dozornému úradu, alebo namietať proti spracovaniu osobných údajov pre účely priameho marketingu.

9.7.      Ak požiada kupujúci o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu predávajúci povinný túto informáciu odovzdať. Predávajúci má právo za poskytnuté informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.

9.8. Ďalšie informácie týkajúce sa spracovania osobných údajov a spôsobu práv subjektov sú uvedené na https://www.dekobyt.sk/zasady-ochrany-osobnych-udajov_t59.html. Spotrebiteľ môže uplatniť nároky týkajúce sa ochrany osobných údajov na gdpr@dekobyt.sk.

 

 

10.    Zasielanie obchodných oznámení a ukladanie cookies

10.1.    Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho a s ním prepojených osôb na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.

10.2 Cookies sú malé dátové súbory, ktoré sú nevyhnutné pre správnu funkciu stránok, a ktoré preto umiestňujeme na Váš počítač, tak ako väčšina internetových stránok. Jedná sa o textové súbory, ktoré internetové stránky ukladajú na Váš počítač alebo mobilné zariadenie v okamihu, keď tieto stránky začnete využívať.

10.3 Stránky si tak na určitú dobu zapamätajú úkony a nastavenia, ktoré ste na nich vykonali – napr. obsah nákupného košíka. Tieto údaje teda nemusíte zadávať znovu pri opätovnej návšteve stránok a prechodom medzi jednotlivými sekciami webu.

10.4 Cookies využívame tiež pre zber údajov a personalizácii reklám,aby sme mohli ďalej vylepšovať naše stránky a zdokonaľovať tak služby, ktoré ponúkame. Informácie o tom, ako náš web používate, preto zdieľame so svojimi partnermi pôsobiacimi v oblasti inzercie a analýz, a to konkrétne so spoločnosťou Google. O tom, ako Google zaobchádza so súbormi cookies, sa môžete dočítať na https://www.google.com/policies/technologies/cookies/.

10.5 V prípade nesúhlasu s používaním cookies a údajov získaných prostredníctvom našich internetových stránok, ktoré využívajú technológiu cookies pre účely uvedené vyššie, máte možnosť:

(a) zablokovať používanie technológie cookies príslušným nastavením svojho internetového prehliadača alebo iného počítačového programu (tj. nastavte svoj internetový prehliadač alebo iný počítačový program tak, aby blokoval, resp. zakazoval/nepovoľoval, použitie technológie cookies); alebo

(b) môžete svoj súhlas i bezplatne odvolať, a to buď prostredníctvom zaslania emailu na adresu info@dekobyt.sk dopisom na adresu spoločnosti.

 

11.     Doručovanie

11.1.    Ak nebude dohodnuté inak, celá korešpondencia súvisiaca s kúpnou zmluvou musí byť druhej zmluvnej strane doručená písomne, a to elektronickou poštou, osobne alebo doporučene prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb (podľa voľby odosielateľa). Kupujúcemu je doručovaná na adresu elektronickej pošty uvedenú v jeho užívateľskom účtu.

 

12.    Záverečné ustanovenia

12.1.    Ak vzťah súvisiaci s použitím webovej stránky alebo právny vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi právnym poriadkom Českej republiky.Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce z všeobecne záväzných právnych predpisov.

12.2.    Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia a činnosť predávajúceho nepodlieha inému povoľovaniu. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad.

12.3.    Ak je niektoré ustanovenie neplatné nebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy či obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.

12.4.    V prípade spotrebiteľského sporu o kúpnu zmluvu medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý sa nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou, je kupujúci ako spotrebiteľ oprávnený podať návrh na mimosúdne riešenie takéhoto sporu na Českú obchodnú inšpekciu, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, web: http://www.coi.cz. Kupujúci ako spotrebiteľ môže rovnako využiť platformu preriešenie spotrebiteľských sporov online zriadenou Európskou komisiou na internetovej adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

12.5.    Kontaktné údaje predávajúceho: adresa pre doručovanie Profi Eshopy s.r.o., Kollárova 1693, Veselí nad Moravou, 698 01, adresa elektronickej pošty info@dekobyt.sk .

© 2018